Žádosti o informace:

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Možnosti podání žádosti o informace

Ústně

- osobně na Obecním úřadě v Zářecké Lhotě v úředních dnech a v úředních hodinách, tj. St. 19:00 - 20:00

- telefonicky na tel. č.: 377 897 476

Písemně

- na adrese: Obecní úřad Zářecká Lhota, Zářecká Lhota č.p. 5, 565 01 Choceň  

Elektronicky

- e-mail: zarecka.lhota@centrum.cz

Zveřejňování informací

- na úřední desce

- na internetové (elektronické) úřední desce

Poskytování informací

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti,
s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

- utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

- obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)

- skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo         sociálním zabezpečení

- skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.

- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění