Přehled používaných předpisů:

 

Ústava České republiky

Listina základních práv a svobod

zák. č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích

zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení

zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích

zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách

Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách

vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů

zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů

zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně

zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím

nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady

zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství

zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky

zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání

zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví

zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech

zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích

zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech

zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků

zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí

zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích

nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii

zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady

vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu

zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě

zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek

vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

zákoník práce č. 65/1965 Sb.

zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností

zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách

Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách

zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech

zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník

zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi

zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu